Tietosuojaseloste

Tämä on METKAproduct Oy:n laatima, henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 09.06.2020.

1. Rekisterinpitäjä
KK Shop Oy

Haminantie 4, 91100 Ii

050-5664888, info@metkatuote.fi
Y-tunnus: 3139616-7
www.metkatuote.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Tietosuojavastaava:
Kaisa Korkala

Haminantie 4, 91100 Ii
050-5664888, info@metkatuote.fi

3. Rekisterin nimi
Markkinointirekisteri, asiakasrekisteri, valmennusten rekisterit, tapahtumien rekisterit, toimeksiantojen rekrytointirekisteri, omien yhtiöiden rekrytointirekisteri ja yhteistyökumppanirekisteri, kattaen yhtiöiden sidosryhmät. Rekistereiden henkilötietojen käsittelijöinä toimii vastuuasiantuntija ja mahdollinen varahenkilö.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu ja/tai asiakassuhde ja/tai suostumus tai sopimuksen laadinta. Oikeutettu etu perustuu sopimukseen pohjautuvan asiakas- ja työntekijäsuhteen hoitamiseen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tuotteidemme ja palveluidemme markkinointi, mainonnan kohdentaminen, myynti, tuottaminen, toimittaminen, käyttäjien hallinta ja asiakassuhteiden hoitaminen, asiakkaiden kanssa viestiminen sekä laskutus. Henkilön suostumus on saatu tapauskohtaisesti dokumentoituna tai vapaaehtoisesti sekä joissain tapauksissa sopimus, joissa rekisteröity on osapuolena.
Joissakin palveluissa KK Shop Oy käsittelee henkilötietoja KK Shop Oy:n asiakkaan lukuun tehdyn sopimuksen puitteissa. Näissä tapauksissa asiakas on muodostuneen henkilörekisterin rekisterinpitäjä ja KK Shop Oy:n henkilötietojen käsittelijä. KK Shop Oy toimii henkilörekisterin henkilötietojen käsittelijänä henkilötietolain määrittämässä ominaisuudessa. Henkilötietoja käytetään myös uutiskirjeen lähettämisen yhteydessä. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Käsittelemme rekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:

 • Rekisteröidyn nimi (etunimet, sukunimi), asiakasnumero, käyttäjätunnus,
  salasana ja/tai muu yksilöivä tunniste (pakolliset tiedot palveluiden
  tuottamiseksi)
 • Rekisteröidyn yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoitetiedot)
  (pakolliset tiedot palveluiden tuottamiseksi)
 • Työnhakijan omalla suostumuksellaan luovuttamat tiedot (pakolliset tiedot
  palveluiden tuottamiseksi)
 • Yritystä koskevat tiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoitetiedot, y-
  tunnus, laskutustiedot, yhteyshenkilöiden tiedot, kuten rekisteröidyn henkilön
  tiedot on yllä kuvattu) (pakolliset tiedot palveluiden tuottamiseksi)
 • Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot, kuten asiakkuuden historiatiedot,
  meneillään olevat työt ja mahdolliset tulevat työt, asiakastyytyväisyyteen
  liittyvät tiedot, mikäli henkilö on luovuttanut samassa yhteydessä
  yhteystiedot
 • Rekisterinpitäjän tilaisuuksiin osallistuneiden henkilöiden osallistujatiedot
 • Mahdolliset kiellot ja suostumukset
 • Muut mahdolliset rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.
 • Asiakkaan asiakkaiden ja työntekijöiden etu ja sukunimi, sähköpostiosoite
  sekä mahdollisesti puhelinnumero KK Shop Oy:n asiakkaiden kanssa
  laatimaan sopimukseen pohjautuvissa toimeksiannoissa, joissa KK Shop Oy toimii tietojenkäsittelijänä.
  Rekisterinpitäjän verkkosivuilla kerätään evästeiden ja muiden vastaavien
  teknologioiden avulla tietoja käyttäjän liikkumisesta ja toimenpiteistä, henkilön
  antamista suostumuksista, kielloista sekä mahdollisista muista henkilön itsensä
  antamista tiedoista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta/rekisteröidyltä/työnhakijalta/henkilöltä itseltään verkkolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Lisäksi tietoja voidaan saada yleisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten verkkosivuilta, kaupparekisteristä, sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä, joille henkilö on antanut suostumuksensa tietojensa käsittelyyn.

7. Tietojen siirrot ja luovutus
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. KK Shop Oy:n käyttämät palveluntuottajat saattavat ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä alihankkijoilleen ja kumppaneilleen, jotka sijaitsevat myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella, kuten USA:ssa. Näissä tapauksissa huolehditaan palveluntuottajan toimesta riittävästä tietoturvasta ja tietojen käsittelystä EU-U.S. – Privacy Shield -järjestelyllä, tai sopimusteitse EU-komission hyväksymillä vakiosopimuslausekkeilla. Tarkemmat tiedot ovat saatavilla pyydettäessä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. KK Shop Oy:n toteuttamissa hankkeissa luovutetaan henkilötietoja hankkeita EU:alueella valvoville viranomaisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Mikäli rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin tiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.  Tietojen säilytysaika (tai määrittämiskriteerit) voidaan myös johtaa pakollisista (laissa säädetyistä) säilytysajoista ja rekisterinpitäjän toimialan käytännesäännöistä. METKAproduct Oy arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta sisäisesti huomioiden sovellettavan lainsäädännön. Henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistoa rekisteristä.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin
tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai
puutteellisen tiedon täydentämistä.
Rekisteröidyn oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Vastustamisoikeus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Henkilöllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai sopimus milloin tahansa.  Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on
tapahtunut.

12. Henkilötietojen luovuttamisen lakisääteisyys
Mikäli henkilötietojen antaminen on lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus, METKAproduct Oy rekisterinpitäjänä esittää tässä yhteydessä selkeästi, mikäli rekisteröidyn on pakko toimittaa henkilötiedot ja mitkä ovat tällaisten tietojen
antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset.

13. Automaattinen tietojen käsittely
Emme tee sinua koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä.

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. KK Shop Oy rekisterinpitäjänä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. KK Shop Oy rekisterinpitäjänä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).